10121 อารยธรรมมนุษย์

โปรโมชั่นพิเศษ


  สินค้าขายดี

   Online: 1 user(s)

   สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

   วันนี้
   27
   เมื่อวาน
   149
   เดือนนี้
   0
   เดือนที่แล้ว
   2,553
   ปีนี้
   6,628
   ปีที่แล้ว
   0


     หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
   หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

     

   สินค้าที่ชอบ (0)
     

   สินค้าที่ชมแล้ว (0)
     

   เปรียบเทียบ (0)
     

   ตะกร้าสินค้า (0)
     

   ShopCart
     

   หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


   recom


   ข้อมูลสินค้า Product Info
   ชือสินค้า:10121 อารยธรรมมนุษย์
   วันที่อัพเดท:03-02-2023
   ผู้ข้าชม:244
   ข้อมูลโดยย่อ:

   10121 อารยธรรมมนุษย์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

   • เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7
   • เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15
   • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
   ...

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


   ราคา 59.00 - 115.00 บาท

   กรุณาเลือก สี/ขนาด ของสินค้า

   10121
         ชื่อสินค้า:อารยธรรมมนุษย์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
         ราคา:115.00 บาท
         ในสต๊อก: เหลือสินค้า 9 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
         ขนาด/น้ำหนัก:97 หน้า - -

   10121
         ชื่อสินค้า:อารยธรรมมนุษย์ เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7)
         ราคา:59.00 บาท
         ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
         ขนาด/น้ำหนัก:64 หน้า - -

   10121
         ชื่อสินค้า:อารยธรรมมนุษย์ เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15)
         ราคา:59.00 บาท
         ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
         ขนาด/น้ำหนัก:33 หน้า - -

    
   กรุณาระบุจำนวน


           
   1. การศึกษา“อารยธรรมมนุษย์” สิ่งที่ควรทำความเข้าใจมีอะไรบ้าง
   ตอบ
        1) ความหมายของอารยธรรม
        2) พัฒนาการของอารยธรรม
        3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรม
        4) แหล่งอารยธรรม

   2. อารยธรรม “Civilization” คืออะไร
   ตอบ “ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และเป็นความเจริญที่สูงกว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน”

   3. พัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ยุคสมัย
   ตอบ มี 2 ยุคใหญ่ๆคือ
        1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Age) หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือยังไม่มีการจดบันทึกเป็นภาษาเขียนชนิดที่คนปัจจุบันอ่านหรือสามารถถอดความหมายออกมาได้ แบ่งย่อยออกได้เป็น 4 สมัย คือ หินเก่า หินกลาง หินใหม่ และสมัยโลหะ
        2) สมัยประวัติศาสตร์ (Historic Age) หมายถึง สมัยที่มนุษย์รู้จักการคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ (ตัวอักษรที่เกิดขึ้นต้องสามารถถอดความหมายได้) เป็นช่วงที่มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อาทิ หมู่บ้านกสิกรรมได้ขยายตัวเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร ฯลฯ

   4. พัฒนาการของอารยธรรมสู่สังคมที่เป็นอารยะมีขั้นตอนอย่างไร
   ตอบ มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ
        1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรกรรม มนุษย์แรกเริ่มยังไม่มีการเพาะปลูก มีชีวิตเร่ร่อน เก็บพืชผักและล่าสัตว์จากป่ามาบริโภค จนเข้าสู่สมัยหินใหม่ตอนปลายจึงเริ่มรู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้มนุษย์เริ่มมีการรวมตัวเป็นสังคมแบบชนเผ่า จากนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเพาะปลูก เช่น รู้จักการทำชลประทาน ฯลฯ
        2) การเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีพ เมื่อมนุษย์มีการเพาะปลูกทำให้มีการรวมตัวกัน เริ่มแรกอาจมีลักษณะเป็นเผ่าเล็กๆ และขยายเป็นชุมชนเป็นบ้านเมือง เริ่มรู้จักการเก็บสะสมอาหาร ขณะเดียวกันก็เริ่มรู้จักใช้ไฟทำให้อาหารสุกก่อนบริโภค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงถาวรของมนุษย์ การดำเนินวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจก็เป็นแบบแผนมากขึ้น
        3) การจัดลำดับฐานะทางสังคม สังคมที่จะพัฒนาสู่ความเป็นอารยธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชากรต้องมีการจัดลำดับฐานะทางสังคม ซึ่งการจัดลำดับฐานะหรือการแบ่งงานกันทำในสังคมจะช่วยให้เกิดการจำแนกประชากรในสังคมตามหน้าที่ของแต่ละคน ในที่สุดจะกลายเป็นโครงสร้างชนชั้นตามสถานภาพทางสังคม (Status Society) นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางชนชั้น เช่น มีการกำหนดพิธีกรรมและจารีตประเพณีระหว่างชนชั้น ฯลฯ ชุมชนที่มีการจัดลำดับฐานะทางสังคมจะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองหรือนครในที่สุด

   5. การแบ่งชนชั้นในสังคมระยะแรกๆ เป็นอย่างไร
   ตอบ แบ่งเป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง และชนชั้นใต้ปกครอง

   6. ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมมีอะไรบ้าง
   ตอบ มี 6 ประการสำคัญ คือ
        1) สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
        2) ระบบการเมืองการปกครอง
        3) ความเจริญทางเทคโนโลยี
        4) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
        5) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
        6) การเกิดความเชื่อและศาสนา

   7. อารยธรรมสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสภาพภูมิศาสตร์อย่างไร
   ตอบ บริเวณที่ราบใกล้ภูเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ หรือบริเวณที่มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกและการดำรงชีวิต

   8. รถยนต์ไอน้ำคือปัจจัยเกี่ยวกับอะไรที่ก่อให้เกิดอารยธรรม
   ตอบ เทคโนโลยี

   9. การรู้จักใช้ไฟเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
   ตอบ เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ไฟตอนกลางคืนจะมีการจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างอันนำมาซึ่งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้น ได้แก่ เกิดการประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า ทำเครื่องมือเครื่องใช้ การพัฒนาความคิดต่างๆ ขึ้น จากนั้นในแต่ละสังคมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

   10. ความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปสู่การเกิดสิ่งใด
   ตอบ “ตลาด”   === ยังไม่มีความเห็น ===

   ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
   ความพึงพอใจ (Rating)
   *
   *
   กรุณากรอกรหัส 4 ตัว   === ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

   กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น      ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

   41232 กฎหมายอาญา 2

   รหัสสินค้า: 41232
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

   รหัสสินค้า: 41343
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41212 กฎหมายแพ่ง 2

   รหัสสินค้า: 41212
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 129.00 บาท

   129.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

   รหัสสินค้า: 41321
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 115.00 บาท

   155.00 บาท --35%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   รหัสสินค้า: 41213
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

   รหัสสินค้า: 41341
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 115.00 บาท

   115.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41211 ปนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

   รหัสสินค้า: 41211
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

   รหัสสินค้า: 80206
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   10103 ทักษะชีวิต

   รหัสสินค้า: 10103
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 115.00 บาท

   115.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

   รหัสสินค้า: 81416
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

   รหัสสินค้า: 80203
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

   รหัสสินค้า: 80101
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

   รหัสสินค้า: 41343
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 65.00 บาท

   65.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

   รหัสสินค้า: 41342
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41311 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 3 ครอบครัว มรดก

   รหัสสินค้า: 41311
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


     

    

   หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

   Copyright © 2023 ติวเตอร์กรุ๊ป.com