33421 หลักการบริหารท้องถิ่น

โปรโมชั่นพิเศษ


  สินค้าขายดี

   Online: 2 user(s)

   สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

   วันนี้
   66
   เมื่อวาน
   70
   เดือนนี้
   393
   เดือนที่แล้ว
   1,607
   ปีนี้
   2,000
   ปีที่แล้ว
   0


     หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
   หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

     

   สินค้าที่ชอบ (0)
     

   สินค้าที่ชมแล้ว (0)
     

   เปรียบเทียบ (0)
     

   ตะกร้าสินค้า (0)
     

   ShopCart
     

   หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


   sale


   ข้อมูลสินค้า Product Info
   ชือสินค้า:33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
   วันที่อัพเดท:30-01-2023
   ผู้ข้าชม:131
   ข้อมูลโดยย่อ:

   33421 หลักการบริหารท้องถิ่น มีให้เลือกซื้อดังนี้

   • เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8
   • เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15
   • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
   ...

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


   ราคา 65.00 - 129.00 บาท

   กรุณาเลือก สี/ขนาด ของสินค้า

   33421
         ชื่อสินค้า:หลักการบริหารท้องถิ่น รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
         ราคา:129.00 บาท
         ในสต๊อก: เหลือสินค้า 9 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
         ขนาด/น้ำหนัก:74 หน้า - -

   33421
         ชื่อสินค้า:หลักการบริหารท้องถิ่น เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8)
         ราคา:65.00 บาท
         ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
         ขนาด/น้ำหนัก:39 หน้า - -

   33421
         ชื่อสินค้า:หลักการบริหารท้องถิ่น เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15)
         ราคา:65.00 บาท
         ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
         ขนาด/น้ำหนัก:35 หน้า - -

    
   กรุณาระบุจำนวน


           
   หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการทั่วไปในการบริหารท้องถิ่น       1. วิลเลียม เอ รอบบิน ได้นิยามความหมายของ “การปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local Government) ไว้อย่างไร   ตอบ การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของรัฐ เพราะชุมชนท้องถิ่น (Local Community) มิใช่ชุมชนที่มีอำนาจอธิปไตย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal right) และมีองค์กรที่จำเป็น (Necessary organization) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นนั้นเอง   2. ลักษณะสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ประการ ตามความหมายในข้อ 1. ได้แก่   ตอบ    1) การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือประเทศ ในกรณีที่เป็นรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐการปกครองจะแบ่งออกเป็นการปกครองตนเองสองระดับ คือ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ส่วนในรัฐรวมซึ่งมักจะอยู่ในรูปสหพันธรัฐประชาชนจะปกครองตนเองสามระดับ คือ ระดับชาติ ระดับมลรัฐหรือระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น   2) ชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีอัตตาณัติ (Autonomy) หรืออำนาจอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งหมายถึงอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ในกิจการที่อยู่ในอำนาจของท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางมอบหมายให้สามารถกระทำได้ แต่ไม่ได้มีอย่างสมบูรณ์เหมือนการปกครองในระดับชาติซึ่งมีอำนาจอธิปไตย   3) ชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมายในการปกครองตนเอง ซึ่งรัฐบาลกลางจะต้องรับรองสิทธิของท้องถิ่นโดยกฎหมาย ตลอดจนคุ้มครองสิทธิอันถูกต้องชอบธรรมของท้องถิ่นด้วย โดยปกติกฎหมายมักกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายของท้องถิ่น และอำนาจในการกำหนดงบประมาณของท้องถิ่นเอง   4) ชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีองค์กรที่จำเป็นในการปกครองตนเอง โดยทั่วไปมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการ คือ หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และหน้าที่ด้านการบริหาร   5) ชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง โดยประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ เช่น การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง การเสนอร่างกฎหมายท้องถิ่น การแสดงประชามติและการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นต้น   3. ความหมายของ “การบริหารท้องถิ่น” (Local administration) คือ   ตอบ หมายถึง การดำเนินการบริหารกิจการสาธารณะในพื้นที่เฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหา สนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นนั้นๆ   4. ลักษณะสำคัญของการบริหารท้องถิ่น หากอธิบายโดยทฤษฎีเชิงระบบ (System approach) มี 5 ประการ คือ   ตอบ   1) เป็นการดำเนินการบริหารกิจการสาธารณะในพื้นที่เฉพาะ   2) เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3) เป็นกระบวนการ หรือกรรมวิธีในการนำเอาการตัดสินใจและนโยบายของท้องถิ่นไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ   4) เป็นการผสมผสานความสามารถทางการบริหารกับความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและหลักเหตุผล กล่าวคือ การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงตามเจตนารมณ์ประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม   5) เป็นการนำเอาทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่น อันได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   5. ความสำคัญของการบริหารท้องถิ่นที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างไร   ตอบ   1) ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่ตนต้องการ   2) ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี   3) ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นมีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม   6. ความสำคัญของการบริหารท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนและประชาคมในท้องถิ่นอย่างไร   ตอบ   1) ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจและบทบาทในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง   2) ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองของชุมชนท้องถิ่น   3) ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมท้องถิ่น   7. ความสำคัญของการบริหารท้องถิ่นที่มีต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างไร   ตอบ   1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล   2) ช่วยส่งเสริมให้การบริหารและพัฒนาประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   3) ช่วยส่งเสริมการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

   === ยังไม่มีความเห็น ===

   ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
   ความพึงพอใจ (Rating)
   *
   *
   กรุณากรอกรหัส 4 ตัว   === ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

   กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น      ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

   41232 กฎหมายอาญา 2

   รหัสสินค้า: 41232
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

   รหัสสินค้า: 41343
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41212 กฎหมายแพ่ง 2

   รหัสสินค้า: 41212
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 129.00 บาท

   129.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

   รหัสสินค้า: 41321
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 115.00 บาท

   155.00 บาท --35%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   รหัสสินค้า: 41213
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

   รหัสสินค้า: 41341
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 115.00 บาท

   115.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41211 ปนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

   รหัสสินค้า: 41211
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

   รหัสสินค้า: 80206
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 139.00 บาท

   139.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   10103 ทักษะชีวิต

   รหัสสินค้า: 10103
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 115.00 บาท

   115.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

   รหัสสินค้า: 81416
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

   รหัสสินค้า: 80203
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

   รหัสสินค้า: 80101
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

   รหัสสินค้า: 41343
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 65.00 บาท

   65.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

   รหัสสินค้า: 41342
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

   41311 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 3 ครอบครัว มรดก

   รหัสสินค้า: 41311
   แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
   ราคาปกติ 55.00 บาท

   55.00 บาท -0%

   สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0        

   ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


     

    

   หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

   Copyright © 2023 ติวเตอร์กรุ๊ป.com